Pedagogika

Porada pedagogiczna – konsultacje z rodzicem dotyczące wszelkich aspektów rodzicielstwa i dylematów wychowawczych.. Skierowane są do rodziców, których zawiodły strategie radzenia sobie z problemami związanymi ze swoim dzieckiem, ale także dla tych, którzy chcą uzyskać większy wgląd w proces wychowania.

Analiza sytuacji wychowawczej – jest to tygodniowy cykl spotkań rodziny z pedagogiem w różnych sytuacjach. Spotkania obejmują w sumie 12h. Rozpoczynają się wywiadem z rodzicami, dzieckiem, innymi członkami rodziny zamieszkującymi wspólnie. Następnie odbywa się obserwacja pedagogiczna życia rodziny, bieżąca analiza oraz konsultacje z rodziną. Jest podczas nich okazja rozpoznać styl wchodzenia w relacje z wychowankiem, dzieckiem, zrozumieć dylematy rozwojowe młodzieży, ich potrzeby, emocje, postawy. Podczas tego tygodnia stopniowo wprowadza się w życie rodziny zmiany wychowawcze. Analiza sytuacji wychowawczej kończy się rozmową podsumowującą i wskazówkami co do dalszego postępowania. Po miesiącu odbywa się spotkanie pedagoga z rodzicami pozwalające ocenić efektywność wprowadzonych zmian oraz rozjaśnić pojawiające się wątpliwości.

Zajęcia ogólnorozwojowe - podstawą wszelkich talentów człowieka są umiejętności zdobyte w pierwszych latach życia. Zajęcia ogólnorozwojowe stymulują rozwój funkcji poznawczych, percepcję wzrokową, słuchową, motorykę małą, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, inteligencję, rozwijają wszechstronne umiejętności małego dziecka. Ćwiczenia wykonywane w formie wesołej zabawy umożliwiają mu poznawanie świata wszystkimi zmysłami, ułatwiając w ten sposób efektywną naukę w przyszłości. Ponadto zajęcia te kształtują u dziecka poczucie wartości i wiary we własne siły.