Psychologia

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem z klientem, w wyniku którego psycholog może zebrać informacje potrzebne do udzielenia porady lub ustalenia zasad dalszej współpracy. Spotkanie trwa zazwyczaj ok. 60 minut i sprowadza się do jednej wizyty. Jeśli istnieje taka potrzeba, można umówić się na kilka kolejnych spotkań.

Diagnoza psychologiczna jest wstępnym etapem terapii mającym kluczowe znaczenie dla jej dalszego przebiegu – służy sformułowaniu założeń na temat źródeł i mechanizmów problemu klienta oraz pozwala na stworzenie „skrojonego na miarę” planu terapii. Opiera się o szczegółowy wywiad z klientem(oraz opiekunami, w przypadku dzieci i młodzieży) oraz, w razie potrzeby, odpowiednio dobrane testy psychologiczne. Daje szersze i głębsze zrozumienie pacjenta i jego problemów. Diagnoza może być również przeprowadzona w celu wystawienia opinii dla potrzeb osób bądź instytucji i wtedy nie idzie za nią proces terapeutyczny.

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży musi być poprzedzona wnikliwą rozmową z rodzicami nt. przebiegu rozwoju psychoruchowego dziecka, jego  problemów, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, sytuacji rodzinnej, historii edukacyjnej i zdrowotnej dziecka. Kolejnym elementem badania psychologicznego jest rozmowa z dzieckiem, wykonywanie rysunków, budowanie zaufania do terapeuty.  Następna wizyta to badanie psychologiczne dziecka przy pomocy odpowiednio dobranych testów psychologicznych. Dzięki zebranym informacjom psycholog może ocenić potencjał dziecka, jak również jego ograniczenia, przeżywane trudności, źródła frustracji. Podczas kolejnej wizyty odbywa się spotkanie z rodzicami lub z klientem (w przypadku młodzieży), aby przedstawić wyniki badań i ustalić dalsze postępowanie terapeutyczne.

Terapia psychologiczna dorosłych jest formą pomocy dla osób przeżywających trudności emocjonalne, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jej celem jest zmiana myślenia, odczuwania i zachowania na bardziej satysfakcjonujące dla klienta i otoczenia.

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży jest ukierunkowana na wspieranie rozwoju dziecka w sferach, w których stwierdzono dysharmonie lub zaburzenia. Praca polega na w stymulowaniu funkcjonowania dziecka w „strefie najbliższego rozwoju” (L. Wygotski), czyli w zakresie, który jest w stanie przyjąć i zasymilować dzięki pomocy drugiej osoby. Zasada ta dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania młodego człowieka: poznawczego, emocjonalno-społecznego i behawioralnego. Zaproponowana terapia opiera się na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej i  psychiatrii dzieci i młodzieży oraz teorii i praktyce terapii poznawczo-behawioralnej.

Zakres opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia emocjonalne
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia lękowe 
 • lęk separacyjny
 • fobie
 • lęk społeczny
 • mutyzm wybiórczy
 • reakcja na ciężki stres
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną
 • zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia)
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • zaburzenia snu
 • specyficzne trudności w uczeniu się.
 • zespół dziecka krzywdzonego 

W związku z posiadaniem specjalistycznego zaplecza do wykonywania treningu relaksacyjnego, istnieje możliwość włączenia terapii relaksacyjnej w tok terapii psychologicznej zgodnie z indywidualnym planem terapeutycznym ustalonym przez psychologa.

Opinia psychologiczna jest dokumentem, który może zostać wystawiony na życzenie klienta. Aby sformułować opinię psychologa, niezbędne jest dokonanie wcześniejszej konsultacji i/lub diagnozy.